Öğrenci Kayıt Süreci Aydınlatma Metni (Yabancı Uyruklu Öğrenci)

İstanbul Kent Üniversitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla TÖMERKENT Öğrenci Kayıt (Yabancı Uyruklu) süreci kapsamında aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Veri Sahipleri ve Veri Kategorileri

Üniversitemiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:

Veri toplayan: TÖMERKENT

Veri SahibiVeri KategorisiVeri Çeşidi
ÖğrenciPasaportAd, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı, Uyruğu, Pasaport Numarası, İletişim Bilgileri
ÖğrenciİletişimAdres, E-posta, İletişim Adresi, Kep, Telefon Numarası

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Veri Çeşidiİşlenme AmacıHukuki Dayanak
Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Baba Adı, Anne Adı, Uyruğu, Pasaport Numarası, İletişim Bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon numarasıÖğrenci KayıtMadde 5.2.f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:

Aktarılan VeriYurt İçi Alıcı GrubuYurt Dışı Alıcı Grubu
AktarılmıyorAktarılmıyorAktarılmıyor

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri ÇeşidiToplanma YöntemiToplanma Noktası
Ad, Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Baba Adı, Anne Adı, Uyruğu, Pasaport Numarası, İletişim Bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon numarasıYarı Otomatik Aktarım

Öğrenci İşleri Programı, ……… edu.tr ve kayıt formu

TÖMERKENT Online Başvuru Formu (forms.office.com)

TÖMERKENT Web Sitesi

 

Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz https://www.kent.edu.tr/content/files/1_KVKK/ilgili_kisi.pdf web sayfasında yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurularak İstanbul Kent Üniversitesi Cihangir Mah. Sıraselviler Caddesi No: 71/1 Beyoğlu/İSTANBUL veya istanbulkentuniversitesi@hs03.kep.trKEP adresine iletilmesi gerekmektedir